ಬ್ಯಾನರ್ 112

ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವುದು