ಬ್ಯಾನರ್ 112

ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಜಿಬ್ ಕ್ರೇನ್