ಬ್ಯಾನರ್ 112

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೇರಿಸುವ ಯಂತ್ರ